ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

อ่านเพิ่มเติม »