ประกาศ/หนังสือราชการต่าง ๆ

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ในสะอาด 2566” และงดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

อ่านเพิ่มเติม »

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

อ่านเพิ่มเติม »