โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566

|

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้จัดทำโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมสำคัญของไทยให้ดำรงสืบไป