โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 (COVID – 19)

|

 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

องค์กรปกครองส่วนทิ้งถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมและระงับโรค เพื่อให้บริการประชาชนได้รับวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มุ่งเน้นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด