ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 และ สาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

|
1.ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566

ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของห้องชุดผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือผู้ที่ทำประโยชน์ในทรัพย์ของรัฐ (ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง)

ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : พฤศจิกายน – ธันวาคม  2565

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม  2566

แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม – กุมภาพันธ์   2566

ชำระภาษี : ภายใน เมษายน  2566

ผ่อนชำระภาษี : เมษายน – มิถุนายน  2566

ยื่นแบบ : มกราคม – มีนาคม  2566

ชำระภาษี : ภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน

ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำหนด ปรับ 5,000 – 50,000 บาท

เงินเพิ่ม : ไม่ชำระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งประเมิน คิดเงินเพิ่ม 2% ของค่าภาษี ต่อเดือน

ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ  จังหวัดลพบุรี 15190  โทร. 036-680966 Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อบต.ลำสนธิ

2.สาระสำคัญ … ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
3.แก้ปัญหา … ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4.วัตถุประสงค์ … ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
5.แนวทางการจัดเก็บภาษี … การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
6.การกระจายของทรัพย์สินตามมูลค่า … ที่ใช้ประโยชน์เชิงเกษตรกรรม
7.การกระจายของทรัพย์สินตามมูลค่า … ที่ใช้ประโยชน์เชิงบ้านพักอาศัย
8.การกระจายของทรัพย์สินตามมูลค่า … ที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม
9.อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
10.การคำนวณภาษี เกษตรกรรม
11.การคำนวณภาษี การใช้ประโยชน์ที่ดินหลายประเภท
12.การคำนวณภาษี บ้านพักอาศัย
13.การคำนวณภาษี บ้านหลายหลังบนที่ดิน
14.การคำนวณภาษี ห้องชุด
15.การคำนวณภาษี ห้องชุด 2 ห้อง
16.การคำนวณภาษี การใช้ประโยชน์หลายประเภท
17.การคำนวณภาษี อาคารพาณิชย์
18.มาตราการดูแลผลกระทบ การยกเว้น การลดหย่อน การผ่อนปรน และการลดหรือยกเว้นฯ
19.มาตราการดูแลผลกระทบ เกษตรกร
20.มาตราการดูแลผลกระทบ บ้านพักอาศัย
21.การดูแลผลกระทบธุรกิจ SMEs
22.กระบวนการในทางปฏิบัติ
23.แนวทางการจัดเก็บภาษี การยื่นชำระภาษี การคำนวณภาระภาษี
24.การชำระเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
25.บทลงโทษ
26.การกำกับดูแล ตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
27.แนวทางการให้คำปรึกษา
28. ประโยชน์ที่ได้รับ

สาระสำคัญ ของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

หมายเหตุ : ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติวาระ 3 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

ภาษีที่ดิน 2566 จ่ายเท่าไหร่ มาเช็กอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 4 ประเภท หลังปรับลดภาษี 15%

 ภาษีที่ดิน 2566 ทั้งที่ดินเกษตรกรรม ที่ดินว่างเปล่า บ้านพักอาศัย แต่ละแบบจะถูกเก็บภาษีเท่าไหร่ ต้องไปจ่ายที่ไหน จ่ายเมื่อไหร่ เรื่องนี้มีคำตอบ !

 ภาษีที่ดิน คืออะไร เก็บเท่าไหร่ ? เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ ซึ่งข่าวดีก็คือ ในปี 2566 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะยังคงจัดเก็บในอัตราเดิมเหมือนกับปี 2563-2565 และเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะรัฐมนตรียังได้มีมติให้ปรับลดภาษีที่ดินลงอีก 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เท่ากับว่าในปี 2566 เราจะเสียภาษีที่ดินน้อยลง

          เช่นนั้นแล้ว ใครมีบ้าน คอนโดมิเนียม บ้านเช่า ที่ดิน ที่นา ควรมาศึกษาข้อมูลภาษีที่ดิน 2566 เอาไว้ เพื่อจะได้คำนวณภาษีที่ดิน และจ่ายภาษีได้อย่างถูกต้อง

ภาษีที่ดิน 2566 ใครต้องเสียบ้าง

ภาษีที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 จ่ายเท่าไหร่

สำหรับอัตราการเก็บภาษีที่ดิน จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่ เกษตรกรรม, ที่พักอาศัย, อื่น ๆ (พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม) และที่ดินรกร้างว่างเปล่า โดยคิดในแบบขั้นบันได เพิ่มขึ้นตามมูลค่าราคาประเมิน ดังนี้

1. ที่ดินเกษตรกรรม เพดานภาษีสูงสุด 0.15%

ภาษีที่ดิน

           ที่ดินเกษตรกรรม คือ การใช้ที่ดินเพื่อทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามที่ประกาศกำหนด ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้ ปลูกกี่ต้นก็ได้ แต่จริง ๆ แล้วต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยระบุไว้ เช่น

          อ่านหลักเกณฑ์และรายละเอียดของการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร ได้ ที่นี่

อัตราภาษีที่ดินเกษตรกรรมปี 2566

          • หากมีที่ดินทำการเกษตร มูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี

          • หากมีที่ดินทำการเกษตร มูลค่าเกิน 50 ล้าน จะได้รับยกเว้น 50 ล้านบาทแรก/เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ส่วนเกิน 50 ล้านบาทแรก เสียภาษีตามอัตราปกติ

ภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง

 หมายเหตุ : ในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครต้องจับตาดูว่าในปี 2566 จะมีการปรับอัตราการเก็บภาษีที่ดินเกษตรกรรมที่เพดานสูงสุด 0.15% ตามเกณฑ์โซนสีผังเมืองหรือไม่ หลังจากช่วงที่ผ่านมาพบการใช้ที่ดินผิดประเภท โดยนำที่ดินที่มีมูลค่าสูงในย่านศูนย์กลางธุรกิจมาปลูกพืชทำเกษตรกรรม เช่น ปลูกกล้วยใจกลางเมือง เพื่อหลบเลี่ยงภาษี ทำให้ทาง กทม. กำลังหารือและพิจารณาออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดเก็บภาษีให้สูงขึ้น

2. ที่พักอาศัย เพดานภาษีสูงสุด 0.30%

ภาษีที่ดิน

          คำว่า “ที่พักอาศัย” ตามกฎหมายฉบับนี้ หมายถึงกรณีดังต่อไปนี้

          โดยการจัดเก็บภาษีที่อยู่อาศัยจะแบ่งเป็น 3 กรณี คือ

2.1 บ้านหลังหลัก (บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

 บ้านหลังหลัก คือ เราเป็นเจ้าของทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีนี้จะได้รับยกเว้นภาษีในส่วนที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ถ้ามีมูลค่าเกิน 50 ล้านบาท ส่วนที่เกินจะต้องเสียภาษีตามอัตราปกติ

ภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง

2.2 บ้านหลังหลัก (บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้าง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

          ประเภทที่สอง คือ เป็นบ้านหลังหลักที่เรามีชื่อในทะเบียนบ้านในวันที่ 1 มกราคม 2565 แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน เช่น ซื้อคอนโดมิเนียม หรือคนที่สร้างบ้านอยู่บนที่ดินเช่า กรณีนี้จะได้รับการยกเว้นภาษี 10 ล้านบาทแรก ส่วนที่เกินจะต้องเสียภาษีที่ดินตามอัตรานี้

ภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง

2.3 บ้านหลังอื่น ๆ เช่น บ้านหลังที่ 2 ขึ้นไป หรือบ้านที่ไม่มีชื่อเราอยู่ในทะเบียนบ้าน

          ส่วนคนที่มีบ้านหลายหลัง ไม่ว่าจะเป็นหรือไม่เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะมีชื่อหรือไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน การเป็นเจ้าของที่ดินหรือบ้านตั้งแต่หลังที่ 2 เป็นต้นไป จะต้องเสียภาษีทั้งหมด ไม่ได้รับการยกเว้น ดังนี้

ภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง

          หมายเหตุ : หากเป็นทรัพย์สินที่ได้รับมรดกมาจะได้ลดภาษีอีก 50%

         หมายถึง เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาได้รับมรดกเป็นบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วย หากจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนวันที่ 13 มีนาคม 2562 จะได้ลดภาษีที่ดิน 50% ของจำนวนภาษีที่จะต้องเสีย

         เช่น นางสาว A ได้รับมรดกที่ดินพร้อมบ้าน มูลค่า 60 ล้านบาท โดยเป็นบ้านหลังหลัก มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 กรณีนี้จะได้รับยกเว้นภาษี 50 ล้านบาทแรก ส่วนเกินอีก 10 ล้านบาท จะเสียภาษี 0.03% คิดเป็น 3,000 บาท แต่ได้ลดภาษี 50% เหลือจ่ายภาษีเพียง 1,500 บาท และในปี 2566 ก็ยังได้ลดเพิ่มอีก 15% ดังนั้นเหลือจ่ายภาษีจริง ๆ คือ 1,275 บาท

3. ที่ดินใช้ประโยชน์อื่น นอกจากเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัย เพดานภาษีสูงสุด 1.20%

ภาษีที่ดิน

 การเก็บภาษีในประเภทนี้จะหมายถึง ที่ดินอื่น ๆ ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัย เช่น ใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างโรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ โรงงาน หอพักรายวัน บ้านเช่ารายวัน โดยต้องเสียภาษีตามอัตราต่อไปนี้

ภาษีที่ดิน

ตัวอย่าง

4. ที่รกร้างว่างเปล่า เพดานสูงสุด 3%

ภาษีที่ดิน

 กรณีมีที่ดินเปล่าแต่ปล่อยทิ้งไว้เฉย ๆ ไม่ได้ใช้ทำเกษตรกรรม ไม่ได้ปลูกสร้างอาคาร หรือใช้ประกอบกิจการใด ๆ จะถูกจัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า ซึ่งเป็นกลุ่มที่เสียภาษีแพงที่สุด คือ

ภาษีที่ดิน

          นอกจากนี้ หากเจ้าของที่ดินปล่อยรกร้างไว้นานติดต่อกัน 3 ปี เมื่อไปเสียภาษีในปีที่ 4 จะถูกเก็บเพิ่มอีก 0.3% และจะเพิ่มอัตราภาษีอีก 0.3% ในทุก ๆ 3 ปีที่ปล่อยที่ดินทิ้งไว้โดยไม่นำมาทำประโยชน์อะไร แต่โดยรวมทั้งหมดแล้วจะเก็บภาษีได้ไม่เกิน 3% ซึ่งเป็นเพดานสูงสุด

          เท่ากับว่าในปี 2566 จะเป็นปีที่ครบกำหนด 3 ปีพอดีนับตั้งแต่ประกาศใช้กฎหมายภาษีที่ดินปี 2563 นั่นหมายความว่า ถ้าเจ้าของที่ดินปล่อยที่ดินไว้เฉย ๆ มาตั้งแต่ปี 2563 เมื่อมาถึงปี 2566 จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีก 0.3%

ตัวอย่าง

ภาษีที่ดิน คำนวณอย่างไร

ภาษีที่ดิน

 การตีมูลค่าของบ้านจะต้องแยกเป็นมูลค่าของที่ดิน และมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง จากนั้นจึงนำผลลัพธ์มารวมกัน คือ

1. ที่ดินที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง

          ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าที่ดิน x อัตราภาษี 

         โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพื้นที่ที่ดิน

2. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

          ภาษีที่ต้องจ่าย = (มูลค่าที่ดิน + มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง) x อัตราภาษี 

          โดยมูลค่าที่ดิน = ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน (ต่อ ตร.ว.) x ขนาดพื้นที่ที่ดิน 

          มูลค่าสิ่งปลูกสร้าง = (ราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง) – ค่าเสื่อมราคา

3. ห้องชุด

          ภาษีที่ต้องจ่าย = มูลค่าห้องชุด x อัตราภาษี  

          โดยมูลค่าห้องชุด = ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ต่อ ตร.ม.) x ขนาดพื้นที่ห้องชุด (ตร.ม.)

 สำหรับการหักค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปตามประเภทและระยะเวลาการก่อสร้าง ตามตารางนี้

ภาษีที่ดิน

ภาพจาก : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

          ทั้งนี้ คาดว่าในปี 2566 ผู้ครอบครองที่ดินอาจต้องเสียภาษีที่ดินเพิ่มขึ้น เนื่องจากกรมธนารักษ์ประกาศใช้ราคาประเมินที่ดินใหม่รอบปี 2566-2569 ในวันที่ 1 มกราคม 2566 ซึ่งทำให้ราคาประเมินทั้งประเทศปรับขึ้นเฉลี่ย 8% ขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรับขึ้นประมาณ 3% โดยพื้นที่ใจกลางเมืองติดรถไฟฟ้า อย่างถนนสีลม ถนนวิทยุ ถนนเพลินจิต มีราคาแพงที่สุดคือ ตารางวาละ 1 ล้านบาท

          และด้วยราคาประเมินทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 จำนวน 15% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ เพื่อบรรเทาภาระภาษี พร้อมกับมีระยะเวลาปรับตัวและวางแผนเพิ่มขึ้น

ที่ดินใช้ประโยชน์หลายประเภท คิดภาษีอย่างไร

          สำหรับที่ดินที่ใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น เป็นทั้งบ้านพักอาศัย เปิดร้านค้า หรือทำการเกษตรไปด้วย จะต้องแบ่งการเสียภาษีที่ดินตามประเภทต่าง ๆ โดยคำนวณภาษีตามการใช้งาน 

          ตัวอย่างเช่น บ้านขนาด 50 ตารางวา 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นร้านขายของ ชั้นบนเป็นที่อยู่อาศัย ให้แยกกันคำนวณตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดังนี้

ภาษีที่ดิน

ภาพจาก : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบภาษีที่ดินออนไลน์ได้ไหม
มีช่องทางไหนบ้าง

          กรณีที่เราไม่แน่ใจว่าอสังหาริมทรัพย์ของเราเข้าเกณฑ์เสียภาษีที่ดินหรือไม่ สามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ดังนี้

ภาษีที่ดิน จ่ายเมื่อไหร่

           ตามกฎหมายได้กำหนดระยะเวลาเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

วิธีคัดค้านการประเมินภาษีที่ดิน

         หากบ้านไหนได้รับหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน/บ้าน และพบข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถยื่นเรื่องคัดค้านได้ภายใน 30 วัน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

     1. นำเอกสารไปยื่นที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ออกแบบแจ้งประเมิน และแสดงความจำนงขอคัดค้านการประเมิน เช่น หากอยู่ใน กทม. ก็ให้ไปติดต่อสำนักงานเขตที่สิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ หรือยื่นผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่ อปท. นั้นกำหนด

     2. กรอกคำร้องคัดค้านการประเมินหรือเรียกเก็บภาษีที่ดินฯ พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

          ถ้าไม่คัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลา จะถือว่ายอมรับการประเมินของเจ้าพนักงาน และต้องเสียภาษีที่ดินตามประเภทของการใช้งานที่ระบุไว้ต่อไป

ภาษีที่ดิน จ่ายที่ไหน

ภาษีที่ดิน

          สามารถชำระภาษีที่ดินได้ด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่นั้น ๆ คือ

เสียภาษีที่ดินออนไลน์ได้ไหม
จ่ายด้วยวิธีไหนบ้าง

           หลายคนมีที่ดินหรือบ้านอยู่คนละจังหวัดกับที่พักปัจจุบัน เลยไม่สามารถเดินทางไปเสียภาษีที่ อปท. ด้วยตัวเองได้ แต่เราสามารถจ่ายภาษีที่ดินได้ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ อปท. นั้น ๆ รวมทั้งวิธีอื่น ๆ ตามช่องทางต่อไปนี้

ภาษีที่ดินจ่ายล่าช้า เสียค่าปรับเท่าไหร่

          สำหรับคนที่จ่ายภาษีที่ดินเกินระยะเวลาที่กำหนดจะต้องเสียภาษีค้างชำระ รวมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

          1. หากไม่มาชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด แต่ต่อมาได้มาชำระภาษีก่อนจะได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 10 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

          2. หากมาชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 20 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

          3. หากมาชำระภาษีภายหลังจากที่กำหนดในหนังสือแจ้งเตือน ให้คิดเบี้ยปรับร้อยละ 40 ของจำนวนภาษีค้างชำระ

          4. หากไม่ได้ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อเดือนของจำนวนภาษีค้างชำระ เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน

          5. กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นให้ขยายกำหนดเวลาชำระภาษี และได้ชำระภายในกำหนดเวลาที่ขยายให้นั้น ให้คิดเงินเพิ่มลดลงเหลือร้อยละ 0.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือน

          6. เบี้ยปรับอาจงดได้ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย โดยเราจะต้องยื่นคำร้องเป็นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อของดเบี้ยปรับของภาษีที่ค้างชำระ

          ได้ทราบข้อมูลและวิธีการคำนวณภาษีที่ดินแล้ว ใครเป็นเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ 1 มกราคม 2566 และอสังหาริมทรัพย์นั้นมีมูลค่าถึงเกณฑ์ต้องเสียภาษี ในปี 2566 ก็อย่าลืมดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนหมดเขต เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าปรับภายหลัง

บทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีที่ดิน

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 20 ธันวาคม 2565

ขอบคุณภาพจาก : กระทรวงการคลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครฐานเศรษฐกิจเฟซบุ๊ก ท้องถิ่นไทยราชกิจจานุเบกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office