สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในปริมณฑลและภูมิภาค (ภาคกลาง) จากกรมธนารักษ์

|

สรุปราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชีปี พ.ศ. 2559-2562
อําเภอลําสนธิ จังหวัดลพบุรี (หน้าที่ 12)