เรื่อง เบี้ยปรับ /ค่าปรับ จากการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

|

เบี้ยปรับ ค่าปรับ จากการที่ชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด