ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

|