โครงการ/กิจกรรม

โครงการประชาคมหรือประชาพิจารณ์ของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2566 หมู่ที่ 1-6 ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม »