งานตรวจ ITA

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในการพิจารณา ประจำปี 2566

ตามกรอบนโยบายและกระบวนการ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม »