โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน (ฝึกอาชีพการทำขนมตะโก้ ขนมชั้น ) ประจำปีงบประมาณ 2566

|

จัดขึ้น วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ โดยกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ

เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลลำสนธิ สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพื่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน