โครงการปลูกฝังจริยธรรมในการทำงานให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ปีงบประมาณ 2566

|