โครงการประชาคมหรือประชาพิจารณ์ของประชาชน เพื่อมบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับททบทวนประจำปี พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ระหว่างวันที่ 8-19 มีนาคม 2564 หมู่ที่ 1-6 ตำบลลำสนธิ

|