ประชาคมท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ อบต.ลำสนธิ ดังนี้ 1.โครงการประชาคมหรือประชาพิจารณ์ของประชาชนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 6-12 มกราคม 2566 หมู่ที่ 1-6 และห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1.1 ประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม (1)สอบถามความต้องการของประชาชน (2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกับทาง อบต. 3.จัดเรียงความสำคัญของปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนและขอมติที่ประชุม 1.2 สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 คน (1) ตัวแทนประชาคม/ผู้นำชุมชน หมู่ 1-6 (2)หัวหน้าส่วนราชการ 1.3 ผลจากการมีส่วนร่วม (1)ได้ข้อมูลตามที่ประชุมทบทวนปัญหาความต้องการในหมู่บ้านของตำบลลำสนธิ (2) ประชาชนได้รับทราบปัญหาของชุมชนและร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไข (3) ที่ประชุมมีมติคัดเลือกโครงการที่มีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา นำเสนอสภา อบต.เพื่อแก้ไขต่อไป 1.4 การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน (1)มีการนำข้อมูล ปัญหาของชุมชนที่ได้รับจากการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง (2) นำมติที่คัดเลือกโครงการที่มีความเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้านเข้าที่ประชุมสภา อบต.เพื่อขอความเห็นชอบ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมในการแก้ไขปัญหา

|

1.