โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 (COVID – 19)

|

เพื่อให้บริการประชาชนได้รับวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรคที่มุ่งเน้นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุด