เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล โครงการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

|