เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

|

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินส่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร บ้านนายสำรวย หมูที่ 5 บ้านหนองนา