รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

|