รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี งบประมาณ ๒๕๖๔

|

ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำงบแสดงสถานะการเงินประจำปี 2564

เนื่องจากงบแสดงฐานะการเงินปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงในการจัดทำบันทึกข้อมูลทางบัญชีประกอบมีการนำงบทรัพย์สินมารวมด้วยและมีการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และมีการแยกบัญชีย่อยหลายบัญชี จึงทำให้เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดทำบัญชี อาจทำให้การบันทึกบัญชีบางตัวผิดดุล

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้มีการจัดฝึกอบรมและปฏิบัติจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน