ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมมาใช้ในการพิจารณา ประจำปี 2566

|

ตามกรอบนโยบายและกระบวนการหลักในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2566