ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ เรื่อง “ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ฯลฯ” และ “รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566”

|

1. ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

2.รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566″