ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลพบุรี เรื่อง บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 2566

|