นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น

|