คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกอง

|