คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ร่วมพลังสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

|