การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ให้ปฏิบัติงาน

|

ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรลัมปี สกิน (Lumpy akin disease : LSD) ในโคและกระบือและในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้โคและกระบือป่วยและตายด้วยโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลำสนธิ โดยจะดำเนินการพ่นหมอกควันโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน